lgotyp1 lgotyp3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Opublikowano: 08 styczeń 2013

Własna firma – Twoją szansą”

 

realizowanego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Działanie 6.2

 

Do projektu zostanie przyjętych 44 osoby fizyczne (w tym 26 kobiet), zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu przemyskiego ziemskiego lub powiatu lubaczowskiego (województwa podkarpackiego),należące do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w  Przemyślu  lub PUP w Lubaczowie min. 6 m-cy od dnia rejestracji do dnia przystąpienia do projektu  zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

- posiadały zarejestrowaną działalności gospodarczą w okresie 1 roku poprzedzającego moment przystąpienia do projektu oraz

- w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

W celu wyłonienia 44 UP przeprowadzone zostaną 2 edycje rekrutacji w terminach:

1. grudzień 2012  – styczeń 2013

2. kwiecień  – maj 2013

z których każda ma wyłonić 22 osoby

 

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla jego uczestników

 

I. Wsparcie szkoleniowo-doradcze (obowiązkowe) - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – dla 44 osób.

 

II. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na jedną osobę – dla 36 osób.

 

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, powinny służyć pokryciu wydatków uznanych za niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych - przez uczestnika projektu - w biznes planie, w szczególności na:

  • wydatki inwestycyjne - np. na zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane,
  •  wydatki na środki obrotowe – np. zakup towarów,
  •  wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń – np. koszty promocji.

III. Wsparcie pomostowe, udzielane w okresie do 6 miesięcy (dla 36 osób), obejmujące kapitałowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Kapitałowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą finansową, przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie przekraczającej 1500 zł, przeznaczonej dla początkującego przedsiębiorcy na pokrycie opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między innymi składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

37 - 700 Przemyśl

ul. Franciszkańska 22/6, II piętro

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00 – 13.00

lub na stronie internetowej projektu

www.przemysl62.pakd.pl

tel. 16 73 23 195

która będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana dokumentacją projektową